ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
6582
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month233
LastMonth Last Month297
ThisYear This Year2,322
LastYear Last Year1,967

 
หนังสือราชการ  6 ชนิด 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือสั่งการ 
            4.1 คำสั่ง 
            4.2 ระเบียบ 
            4.3 ข้อบังคับ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
            5.1 ประกาศ 
            5.2 แถลงการณ์ 
            5.3 ข่าว 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
            6.1 หนังสือรับรอง 
            6.2 รายงานการประชุม 
            6.3 บันทึก 
            6.4 หนังสืออื่น ๆ 
ภาคผนวก