โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ปฏิทินดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ปฏิทินดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560