เอกสารประกอบการอบรมโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนประเมินตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 20 สิงหาคม 2563

 การทำแบบคำขอฯและผลงานเพื่อประเมินในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ 1)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ 2)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ของงาน ความรู้ความสามารถทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสมรรถนะทางการบริหาร และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งรวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ 3)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานและระดับคุณภาพผลงานเพ่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562