จองห้อง
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุม ชั้น 3
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารร้อยปีฝึกหัดครูไทย
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 0 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก -
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ อาจารย์
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องปฏิบัติการ - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HS301
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 30 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 30 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ อาจารย์
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องเรียน - ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 2
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 30 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
- มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ อาจารย์
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 150 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
- มีเครื่องเสียง
- มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 25 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
- มีเครื่องเสียง
- มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ท402 ชั้น 4
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารทราวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 30 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
- มีเครื่องเสียง
- มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องปฏิบัติการ - ท 403 ชั้น 4
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารทราวดี
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 40 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 40 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
- มีเครื่องเสียง
- มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ อาจารย์