ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[11-06-2018] รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
[11-05-2018] แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
[02-02-2018] แบบฟอร์มไปราชการ
[08-12-2017] คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
[30-05-2017] กรอกข้อมูล ผู้ตรวจประเมิน สาขา......
[30-05-2017] แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน
[10-10-2016] ดาว์นโหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความ งานธุรการ
[11-04-2016] แบบฟอร์มขอใช้บริการทั่วไป(เพลทเอกสาร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[11-04-2016] แบบขอยืมวัสดุจัดเลี้ยงของคณะมนุษยศาสตร์
[11-04-2016] แบบขอเบิกวัสดุในการจัดทำข้อสอบและวัสดุอื่น ๆ
[30-03-2016] หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
[26-05-2014] บันทึกข้อความ สอนชดเชย
[26-05-2014] ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร