ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[30-11-2021] หมอชนะ คณะมนุษยศาสตร์
[30-11-2021] ไทยชนะ อาคารมวารวดี
[30-11-2021] ไทยชนะ อาคารคณะ 100 ปี
[30-11-2021] ไทยชนะ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[22-06-2021] หนังสือยินยอมให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
[20-11-2019] วิธีการสมัครใช้งาน Google Scholar v2
[20-11-2019] คู่มือการใช้งานระบบการขอไปราชการ
[20-11-2019] คู่มือการใช้งานระบบการลา
[20-11-2019] คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
[15-11-2019] เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2562
[15-11-2019] เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2562
[15-11-2019] พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
[07-08-2019] สัญลักษณ์คณะ
[17-12-2018] แบบขอยืมวัสดุจัดเลี้ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[17-12-2018] แบบขอเบิกวัสดุในการจัดทำข้อสอบและวัสดุอื่น ๆ
[17-12-2018] ขอยืมครุภัณฑ์ นอกสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[17-12-2018] ขอยืมครุภัณฑ์ เครื่องเสียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[17-12-2018] ขอยืมครุภัณฑ์ กล้อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[17-12-2018] ขอยืมครุภัณฑ์ notebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[17-12-2018] ขอยืมครุภัณฑ์ LCD คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[11-06-2018] รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
[02-02-2018] แบบฟอร์มไปราชการ
[08-12-2017] คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
[30-05-2017] กรอกข้อมูล ผู้ตรวจประเมิน สาขา......
[30-05-2017] แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน
[10-10-2016] ดาว์นโหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความ งานธุรการ
[11-04-2016] แบบขอยืมวัสดุจัดเลี้ยงของคณะมนุษยศาสตร์
[11-04-2016] แบบขอเบิกวัสดุในการจัดทำข้อสอบและวัสดุอื่น ๆ
[30-03-2016] หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
[26-05-2014] บันทึกข้อความ สอนชดเชย
[26-05-2014] ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร