หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา น.ม. นิติศาสตร์
2. อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ น.ม. กฎหมายเอกชนและกฏหมายธุรกิจ
3. อาจารย์นเรศ  ชูดวง น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์สนธยา  โจมกัน น.ม. กฎหมายอาญา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล ปร.ด.  อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม