หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต บริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

1. อาจารย์ ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน Ph.D Tourism :Ecotourism
2. อาจารย์พิมพ์ชนก  มูลมิตร์ วท.ม.

การวางแผนและจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. อาจารย์วงศ์ระวิทย์  น้อมนำทรัพย์ บธ.ม.

การจัดการการท่องเที่ยว

4. อาจารย์ ดร.มัสลิน  บัวบาน Ph.D

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Management including Tourism

5. อาจารย์อารีรัตน์  ฟักเย็น ศศ.ม. 

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว