หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร

1. อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว ศศ.ม.

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

2. อาจารย์ธารา  จันทร์อนุ ศศ.ม. 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

3. อาจารย์ฺวลัยลักษณ์  อมรสิริพงศ์ อ.ม. 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรี  บุญศรีงาม ศศ.ม. 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

5. อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ ศศ.ม.

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์