หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พลูสวัสดิ์ ปร.ด.

วัฒนธรรมศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ Ph.D.  History
3. อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง ศษ.ม.

การสอนสังคมศึกษา

4. อาจารย์พิสิฐ สุขสกล อ.ม.

จริยศาสตร์

5. อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง ศศ.ม.

ประวัติศาสตร์ยุโรป