หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์ ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2. อาจารย์อินทิรา  กุลวิเชียร ศศ.ม.

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ

3. อาจารย์กนกเนตร  วรวงษ์ ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
4. อาจารย์วลีรัตน์  เล้าอรุณ MTESOL. 

TESOL 

5. อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ