กลุ่มวิชาศิลปะการแสดง

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

 

     

 

อาจารย์ ดร.ภคพร หอมนาน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ศป.ด.(ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศป.บ. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย