กลุ่มวิชานาฎศิลป์

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา


 

 อาจารย์กรวิภา เลาศรีรัตนชัย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศษ.ม. (นาฎศิลป์ไทยศึกษา )
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(นาฎศิลป์ไทยศึกษา)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

     

 อาจารย์วิภาวี อาขวานนท์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศป.ม. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
     
 อาจารย์บงกช ทิพย์สุมณฑา ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศป.ม. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
     
 อาจารย์ธนสิทธิ์ ชมชิด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศป.ม. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา