สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

  ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ /
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
    ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท : ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ศิลปกรรม )
วิทยาลัยครูนครปฐม

     
อาจารย์สุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์            ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 
 
   
อาจารย์ ดร.พงษธร เครือฟ้า              


ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : 
(ศป.ด.) ศิลปกรรมศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต
(สาขานฤมิตศิลป์) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปริญญาโท : ศป.ม.(นฤมิตศิลป์)

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 
   
อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศ.ม.(ออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (ศิลปกรรม )
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 
   
อาจารย์ศิริวัฒน์ แสนเสริม ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ค.ม.(ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี :ค.บ. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
   

อาจารย์กฤติยา หู้เต็ม ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศป.ม.(นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ศศ.บ (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม