สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
อาจารย์นิลุบล คงเปรม ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. Tourism (Ecotourism)
Sheffied Hallam University
ปริญญาโท : วท.ม.( เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี :ศศ.บ.( อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิทยาลัยครูเชียงราย
     
อาจารย์ ดร.วงศ์ระวิทย์  น้อมนำทรัพย์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก :
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
     

อาจารย์ ดร.มัสลิน      

บัวบาน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. (Management including Tourism) University of Exeter The United Kingdom 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพฯ
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
(เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันราชภัฏนครปฐม

 
   
อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ: การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : บธ.ม.(การประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
     

อาจารย์ ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป์ ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ: การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศษ.ม.(พัฒนาศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : บธ.ธ (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
ผศ. พิมพ์ชนก   มูลมิตร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม.(การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสและวรรณคดีฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
   
       
อาจารย์อารีรัตน์ ฟักเย็น ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 
   
อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

     
ดร.กิตติทัช   เขียวฉอ้อน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     

ดร.สิริพร เขตเจนการ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการท่องเที่ยว) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ