อาจารย์ ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
   


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายบริหาร

 
         
   


อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ

 
         
   


อาจารย์ ดร.ธนปพน ภูสุวรรณ
รองคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 
   
  

อาจารย์อุมาพร  สิทธิบูรณาญา
ผู้ช่วยคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายกิจการพิเศษและข้อกฏหมาย

 
         
   

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  แซ่อึ๊ง
ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 
         
   

 

 

 

อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา
ผู้ช่วยคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 
         
   

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
ผู้ช่วยคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ
คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
         
   

 

 

 

อาจารย์พัชรมน  โตสุรัตน์ 
ผู้ช่วยคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา