เลขาคณะบุคลากรคณะ
สำนักงานคณบดีคณะ

 

 

 

 

นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(การเงินและการบัญชี)
การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี)

 

 

 

 

นางสาวกนกวรรณ แอ่นศรี
เลขาคณะ

พนักงานราชการตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(งานวิชาการ)
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

 

 

  นางสุดารัตน์ เลศงาม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัสดุ)
 วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)
 ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
 

 

  นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
 

 

  นางสาวสุธาทิพ รุ้งทองนิรันดร์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานธุรการ)
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)
 

 

  นางฐิติมา พิพิธทพงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(งานวิชาการ-โครงการ)
 วท.บ.(สุขศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์)
 

 

  นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบุคคล)
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
 

 

  นางสาว จิราภรณ์  ชัยมงคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(งานวิจัยและบทความ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท
 

 

  นางสาวสรัญณัชช์  รัตนานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานประกันคุณภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
บธ.ม. (บริหารทั่วไป)
    นายธัญวสุ ไพบูลย์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 
       
  บุคลากรประจำอาคาร  
 

 

  นางสาวน้ำอ้อย  สังข์เสือโพธิ์
นักการประจำอาคาร มนุษยศาสตร์ ฯ ชั้น 1-2
 

 

  นางสาวธนิฐดา ทรัพย์เมือง
นักการประจำอาคารทวารวดี
ชั้น 2,4
 

 

  นางจันจิรา สนสินไชย
นักการประจำอาคารทวารวดี
ชั้น 1,3
 

 

 

 

 

 
นักการประจำอาคาร มนุษยศาสตร์ ฯ  ชั้น 3-4