บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงานคณบดีคณะ

 

   

   

นางสาวสุภาภรณ์ มลคล้ำ
รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(การเงินและการบัญชี)
การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี)

   
               
        นางสุดารัตน์ เลศงาม
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัสดุ)
 วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)
 ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
   
               
        นางสาวสุธาทิพ รุ้งทองนิรันดร์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานธุรการ)
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)
   
               
        นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบุคคล)
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
   
               
   

   

ว่าที่ ร.ต.ชัชชัย หอมฟุ้ง

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานประกันคุณภาพ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   
               
==================================================================    
       

นางฐิติมา พิพิธทพงษ์
รักษาการหัวหน้างานวิชาการ วิจัยและพัฒนานักศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(งานวิชาการ-วิจัย โครงการ)
วท.บ.(สุขศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์)

   
               
   

   

 

นางสาวกนกวรรณ แอ่นศรี
พนักงานราชการตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(งานวิชาการ)
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

   
               
        นางสาว จิราภรณ์  ชัยมงคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา(งานวิจัยและบทความ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท
   
               
   

    นางสาวสารินี วัฒนแสนชัย
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
   
               
   

    นายธัญวสุ ไพบูลย์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 
   
               
    บุคลากรประจำอาคาร        
   

    นางสาวน้ำอ้อย  สังข์เสือโพธิ์
นักการประจำอาคาร มนุษยศาสตร์ ฯ ชั้น 1-4
   
   

 

    นางสาวธนิฐดา ทรัพย์เมือง
นักการประจำอาคารทวารวดี
ชั้น 2,4
   
   

 

    นางจันจิรา สนสินไชย
นักการประจำอาคารทวารวดี
ชั้น 1,3