กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน
คณบดีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร