กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน
คณบดีผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร