อาจารย์ชวนพิศ    อัตเนตร์
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทย (ค.บ.)


อาจารย์วรรษมน เพียรเสมอ
ประธานสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ


อาจารย์ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์
ประธานสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ


อาจารยสาวิตรี  ตนสาลี
ประธานสาขาวิชา ภาษาจีน


อาจารย์ อัญชนา สุตมาตร
ประธานสาขาวิชา ดนตรีศึกษา


อาจารย์ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
ประธานสาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์


อาจารย์ สมโชค เนียนไธสง
ประธานสาขาวิชา ออกแบบดิจิทัลอาร์ต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์    พูลสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชา สังคมศึกษา


อาจารย์ ดร.พิชชา  บัวแย้ม
ประธานสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน

อาจารย์นุชรี  บุญศรีงาม 
ประธานสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์


อาจารย์พงษ์บวร  
ประธานสาขาวิชา นิติศาสตร์


อาจารย์นิลุบล คงเปรม
ประธานสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม


อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประธานสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร
ประธานสาขาวิชา ศิลปศึกษา
   
ประธานสาขาวิชาระดับปริญญาโท

อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์
ประธานสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์