กลุ่มวิชานาฎศิลป์

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

 

อาจารย์กรวิภา เลาศรีรัตนชัย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศษ.ม. (นาฎศิลป์ไทยศึกษา )
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปริญญาตรี : ศษ.บ.(นาฎศิลป์ไทยศึกษา)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

     

อาจารย์วิภาวี อาขวานนท์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศป.ม. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
     
อาจารย์บงกช ทิพย์สุมณฑา ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :ศป.ม. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
     
  อาจารย์ธนสิทธิ์ ชมชิด ปริญญาโท :ศป.ม. (ศิลปะการแสดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นาฎศิลป์ไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา