กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา

 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปรด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท :ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย )
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     

อาจารย์ไพรินทร์ มากเจริญ ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์
และสังคม (พัฒนาเปรียบเทียบเอเชีย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ร.บ.
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     

อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
   

อาจารย์พัชรมน โตสุรัตน์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : ศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
     
อาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : ร.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
อาจารย์สุวภา จรดล ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ศป.บ. (ศิลปะจินตทัศน์ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ