สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

 
                           ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์
ปริญญาโท : ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
     
อาจารย์ณัฐกฤตา     บุญบงกชรัตน์

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
อาจารย์นภวรรณ          โชติกะมงคล
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
 
   
อาจารย์ผุสดี              ปทุมารักษ์
ปริญญาโท : กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
 
   
รศ. ดร.วิไลรัตน์           คีรินทร์

Ph.D. (English as an International Language)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
   
อาจารย์อินทร์ธีรา      ปัชชา กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ )
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 
   
อาจารย์วลีรัตน์ เล้าอรุณ กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : M.Ed. TESOL  University of New England
ปริญญาตรี : ค.บ.( ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
   
อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย   วรจิตติพล
ปริญญาเอก : Ph.D. (Composition and TESOL),Indiana University of Pennsylvania, USA
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ )มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ )เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
   
อาจารย์กนกเนตร วรวงษ์
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศษ.ม.
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ )
สถาบันราชภัฏนครปฐม
 
   
อาจารย์อินทิรา กุลวิเชียร ปริญญาโท : ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
   
อาจารย์พงศกร เม่นลาภเหมาะ ปริญญาโท : ค.ม.
(หลักสูตรและการการสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     
ผศ.ดร.สุธาพร ฉายะรถี ปริญญาเอก :(Ph.D.) Education Edith Cowan University,
Perth, Western Australia
ปริญญาโท : ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
     
อาจารย์เนตรนภา สวยสี ปริญญาโท : ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ สุทธิพร ปริญญาเอก : ปร.ด. (สหวิทยาการ)
Ph.D.(Integrated Science)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : ศศ.ม. ( ญี่ปุ่นศึกษา )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : อ.บ. (ภูมิศาสตร์ (วิชาโทภาษาญี่ปุ่น ))
มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
อาจารย์พิเศษ
AJ. Arlene De Castro Bobadilla

B.E.Ed. Cum Laude (Concentrated in Mathematics),
University of Manila, The Philippines