หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. อาจารย์ไตรภพ   สุวรรณศรี รป.ม. 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

2. อาจารย์ธนปพน   ภูสุวรรณ รป.ม.  นโยบายสาธารณะ
3. อาจารย์ ดร.นิภาพรรณ  เจนสันติกุล รป.ด. 

นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

4. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  สืบญาติ ปร.ด. 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

5. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  สุวรรณศรี ปร.ด. 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน