หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
1. อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา น.ม. นิติศาสตร์
2. อาจารย์นาฎนภา  ชูดวง น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์นเรศ  ชูดวง น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์สนธยา  โจมกัน น.ม. กฎหมายอาญา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล ปร.ด.  อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม