หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต

1. อาจารย์นพรัตน์  กุมภะ ศป.ม.

นฤมิตศิลป์

2. อาจารย์สมโชค เนียนไธสง ศ.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป์

3. อาจารย์มนตรา ตรีชั้น ศ.ม. 

ทัศนศิลปศึกษา

4. อาจารย์ธีร์   คำหอม ศ.ม. 

ทัศนศิลปศึกษา

5. อาจารย์อรรถ อารีรอบ ศษ.ม. 

เทคโนโลยีการศึกษา