หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

1. อาจารย์ธงชัย   ศรีเมือง ศศ.ม. พัฒนาชนบทศึกษา
2. อาจารย์ปิยนาถ  อิ่มดี พช.ม.

พัฒนาชุมชน 

3. อาจารย์พิชชา  บัวแย้ม พช.ม.  พัฒนาชุมชน 
4. อาจารย์ภรสรัญ  แก่นทอง ศศ.ม.  พัฒนาสังคม  
5. อาจารย์สุธิดา  สองสีดา ศศ.ม.

สังคมวิทยาการพัฒนา