หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1. อาจารย์พิมพ์ชนก  มูลมิตร์ วท.ม. การวางแผนและจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. อาจารย์ ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน Ph.D

Tourism :Ecotourism

3. อาจารย์วงศ์ระวิทย์  น้อมนำทรัพย์ บธ.ม.

การจัดการการท่องเที่ยว

4. อาจารย์ถิรนันท์  ประทุม บธ.ม.

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

5. อาจารย์อารีรัตน์  ฟักเย็น ศศ.ม. 

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

6. อาจารย์นิลุบล  คงเปรม ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ