หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร

1. อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว ศศ.ม.

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล อ.ม. 

บรรณารักษศาสตร์

3. รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์  สีทองสุก กศ.ม. 

บรรณารักษศาสตร์  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรี  บุญศรีงาม ศศ.ม. 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

5. อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ ศศ.ม.

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์