หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

1. อาจารย์กันย์สินี  จตุรพรพิมล ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร์

2. อาจารย์จักรกฤช  แนมสมบัติ MTCSOL. 

Chinese International Education

3. อาจารย์ Wang  Tao   MTCSOL. 

Chinese International Education

4. อาจารย์ Mai   Bao ศศ.ม. 

การสอนภาษาจีน

5. อาจารย์ Guo   Huan MTCSOL. 

Chinese International Education