หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

1. อาจารย์วรัญญา   ปรีดาธวัช ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
2. อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ

3. อาจารย์เชิดศักดิ์  ชื่นตา ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ

4. อาจารย์ปราณี  สีนาค ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

5. อาจารย์นารีมา แสงวิมาน อ.ม.  วรรณคดีเปรียบเทียบ