หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์รุจา สุขพัฒน์ ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
2. อาจารย์สัมฤทธิ์ ทองสิมา อ.ม.

วรรณคดีเปรียบเทียบ

3. อาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ

4. อาจารย์จันทรา พรมปาน ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ

5. อาจารย์นุพงษ์ ภูศรี ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ