หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1. อาจารย์กุลยา สกุลนคร ศศ.ม.

ภาษาไทย

2. อาจารย์วรรษมน เพียรเสมอ ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

3. อาจารย์จินตนา เหลือล้น กศ.ม.

ภาษาไทย

4. อาจารย์ปทิตตา พูพะเนียด อ.ม.

ภาษาไทย

5. อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย ศศ.ม. 

ภาษาไทย