หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักษ์   จินดาวัฒน์ ศศ.ม. 

ดนตรีศึกษา

2. อาจารย์อัญชนา   สุตมาตร ศศ.ม. 

ดนตรีศึกษา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปชัย   กงตาล ค.ด.

อุดมศึกษา

4. อาจารย์วรชิน   มั่งคั่ง ศป.ม. 

มานุษยดุริยางควิทยา

5. อาจารย์ ดร.สรายุทธ์   โชติรัตน์ ศศ.ม.

ดุริยางค์ไทย