หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ Ph.D. 

History

2. อาจารย์พิสิฐ สุขสกล อ.ม.

จริยศาสตร์

3. อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง ศษ.ม.

การสอนสังคมศึกษา

4. อาจารย์วัลลี นวลหอม อ.ม.

ประวัติศาสตร์ศึกษา

5. อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง ศศ.ม.

ประวัติศาสตร์ยุโรป

6. อาจารย์จิตรภณ สุนทร วท.ม. 

ภูมิศาสตร์