หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

1. อาจารย์เนตรนภา  วรวงษ์ อ.ม. 

ภาษาไทย

2. อาจารย์ศิวพร  โกศิยะกุล ศศ.ม.

การสอนภาษาไทย

3. อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  สิริพันธนะ ปร.ด. 

หลักสูตรและการสอน

4. อาจารย์วิริยา  วิริยารัมภะ ศษ.ม. 

การสอนภาษาไทย

5. อาจารย์เตือนใจ  คดดี ศษ.ม. 

การสอนภาษาไทย