ชื่อ นางสาวฐิติมา นามสกุล สะอาดชูชม

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาระงานหลัก

ภาระงานรอง

1. งานธุรการและงานสารบรรณ

 1.1 พิมพ์หนังสือราชการ

   1.1.1 บันทึกข้อความ

   1.1.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   1.1.3 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   1.1.4 หนังสือเชิญวิทยากร/ หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ

   1.1.5 หนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน

   1.1.6 หนังสือขออนุญาตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

   1.1.7 หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 1.2 การรับ – ส่ง หนังสือราชการ และเอกสาร ของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

 1.3 บันทึกข้อมูลการขอไปราชการในระบบ E-Personal

 

2. งานการเงิน

 2.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ

 2.2 การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ทั้งอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ

 2.3 บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการ / การขอไปราชการ การพิมพ์สัญญายืมเงิน ลงในระบบ 3 มิติ (GFMIS)

 2.4 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแต่ละไตรมาส ของทุกๆปีงบประมาณ

 

3. งานบริการวิชาการ

 3.1 การรับ – ส่ง ผลการเรียน

 3.2 การสั่งซื้อหนังสือ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 3.3 การเบิกจ่ายการจัดซื้อหนังสือ/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 3.4 การเบิกหนังสือ/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 3.5 การยืม – คืน อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

 3.6 การจองและการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา

 3.7 การจัดอัตรากำลังอาจารย์

 

4. งานวิเทศสัมพันธ์

 4.1 การเบิกค่ารักษาพยาบาลอาจารย์ชาวต่างชาติ

 4.2 การจัดทำบันทึกข้อความของอาจารย์ชาวต่างชาติ

 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา

 5.1 การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน และการจัดทำรูปเล่ม

6. งานพัสดุ

 6.1 จัดทำบัญชีคุมวัสดุ ครุภัณฑ์

 6.2 ดูแล ซ่อมบำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์

 6.3 การส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์

 

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 7.1 ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา

1. บันทึกข้อมูลลงในระบบขอไปราชการ E-Personal

2. เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ

3. ประสานงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เรื่องการต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ

4. ประสานงานการจัดโครงการต่างของสาขาวิชา

5. ประสานงานการประชุมอาจารย์สขาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขาวิชา

6. ตรวจสอบรายการจ่ายเงินสด/เช็คในระบบ 3 มิติ (GFMIS) ให้คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขาวิชา

7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
คู่มือและขั้นตอนการทำงาน (FlowChart)