เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3335

  • นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงานหลัก

 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

FlowChart
คู่มือ

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ