เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3335

  • นางสาวอ้อมนภา จำปาอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงานหลัก

 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

FlowChart
คู่มือ

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ข้อตกลง/แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ  ป 01 ...NEW!  >>>    Excel     PDF
ตารางคำนวณค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ New!  EXCEl  PDF
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินภาระงาน คลิก  New!....
กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  ภาคปกติและภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1,2,3/2560