งานพัสดุ ..(คุณสุดารัตน์)  เบอร์สำนักงาน  034-261066  เบอร์ภายใน 3335

ภาระงานหลักของงานพัสดุ
  • จัดซื้อครุภัณฑ์
  • เบิก-จ่าย วัสดุสำนักงาน
  • ยืม-คืน วัสดุครุภัณฑ์
  • ประสานงานแจ้งซ่อม
  • ส่งตรวจหนังสือ เอกสารประกอบการสอน
  •  
ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง
Flowchart
คู่มือ
แบบฟอร์มต่าง ๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไฟล์รายงานครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 - วัสดุคงเหลือ ประจำปี 2562
ไฟล์รายงานครุภัณฑ์ ประจำปี 2553 -2562

 

ไฟล์บัญชีวัสดุ ประจำปี 2564

1.บัญชีวัสดุ 2564-ดนตรี

2.บัญชีวัสดุ 2564-ดิจิทัลอาร์ต

3.บัญชีวัสดุ 2564-ท่องเที่ยว

4.บัญชีวัสดุ 2564-ไทย คบ

5.บัญชีวัสดุ 2564-ไทยอาชีพ

6.บัญชีวัสดุ 2564-นาฎศิลป์

7.บัญชีวัสดุ 2564-นิติศาสตร์

8.บัญชีวัสดุ 2564-นิเทศศิลป์

9.บัญชีวัสดุ 2564-บรรณารักษ์

10.บัญชีวัสดุ 2564-พัฒนาชุมชน

11.บัญชีวัสดุ 2564-ภาษาจีน

12.บัญชีวัสดุ 2564-ภาษาอังกฤษ

13.บัญชีวัสดุ 2564-รปศ

14.บัญชีวัสดุ 2564-ศิลปศึกษา

15.บัญชีวัสดุ 2564-สังคม

ตัวอย่างในการกรอกข้อมูลและคำนวณรายงานวัสดุคงเหลือ

-------------------------------------------
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ 1970/2564   เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำ ปี 2564