งานโสตทัศนูปกรณ์

ภาระงานหลักของงานโสตทัศนูปกรณ์   

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ (Flowchart)

1. ขั้นตอนการให้บริการวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม <<คลิก เพื่อแสดง>>

2. ขั้นตอนการให้บริการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม <<คลิก เพื่อแสดง>>

3. ขั้นตอนการขอใช้บริการ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องประชุม ท.402
อาคารทราวดีศรีราชภัฏนครปฐม ห้องเรียน อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องเรียนอาคารทราวดีศรีราชภัฏนครปฐม
และห้องเรียนอาคารเรียน A2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

<<คลิก เพื่อแสดง>>

4. ขั้นตอนการซ่อมบำรุง และการส่งคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ <<คลิก เพื่อแสดง>>

คู่มือ  และข้อมูลงานโสตทัศนูปกรณ์
แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานโสตทัศนูปกรณ์