ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
91476
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday85
ThisMonth This Month443
LastMonth Last Month2,969
ThisYear This Year14,588
LastYear Last Year26,868

 

 

 
 
 
 

ปรัชญา

บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ ใช้งบประมาณคุ้มค่า

 

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการและระบบงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางการศึกษา

 

พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานในการให้บริการ ด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้กำกับและควบคุมงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ให้เบิกจ่ายเป็นตามแผนงาน งานและโครงการ

2. ทำหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้

3. ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

4. พัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินและการตรวจสอบภายในให้มีความถูกต้องและโปร่งใส