เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
22472
Online User Online1
Today Today29
Yesterday Yesterday160
ThisMonth This Month687
LastMonth Last Month2,231
ThisYear This Year16,464
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ปรัชญา

บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ ใช้งบประมาณคุ้มค่า

 

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการและระบบงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางการศึกษา

 

พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานในการให้บริการ ด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้กำกับและควบคุมงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ให้เบิกจ่ายเป็นตามแผนงาน งานและโครงการ

2. ทำหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้

3. ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

4. พัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินและการตรวจสอบภายในให้มีความถูกต้องและโปร่งใส