Statistics Statistics
278033
Online User Online1
Today Today34
Yesterday Yesterday170
ThisMonth This Month4,668
LastMonth Last Month4,786
ThisYear This Year24,862
LastYear Last Year47,577

 

 

 

 

 

 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0408.4/ว165 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2562

ระกาศคณะกรรมการการให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการ และวิธีการจ่ายเงินบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ.2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2560