Statistics Statistics
120604
Online User Online2
Today Today181
Yesterday Yesterday186
ThisMonth This Month671
LastMonth Last Month3,720
ThisYear This Year8,259
LastYear Last Year35,457

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จัดทำโดยนางสาวกัญญณ์พัชร เหมือนจินดา

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยเงินรายได้ จัดทำโดยนางทีปกา รอบคอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยเงินรายได้ จัดทำโดยนางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยบัญชี จัดทำโดยนางสาวกิ่งกาญจน์ จารุกรุณา

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ จัดทำโดยนางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง

ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Terminal กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จัดทำโดยนางสาวหยกประวีณ์ แคะจู

คู่มือปฏิบัติงานหลัก การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทำโดยนางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง

คู่มือปฏิบัติงานหลัก การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ GFMIS Terminal กรณีจ่ายตรงผู้ขาย จัดทำโดยนางสาวหยกประวีณ์ แคะจู

 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทำโดยนางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง)

รายงานการวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเบิกจ่ายเงิน ด้วยชุดฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถด้านเบิกจ่าย GFMIS Terminal กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จัดทำโดยนางสาวหยกประวีณ์ แคะจู

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการติดตามลูกหนี้เงินยืม ด้วยโปรแกรมระบบ Grow Account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทำโดยนางทีปกา รอบคอบ

รายงานการวิจัย เรื่อง คุณภาพการให้บริการของจุดชำระเงินของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทำโดยนางสาวกัญญณ์พัชร เหมือนจินดา

รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างคู่มือการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทำโดยนางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา