เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
37980
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday26
ThisMonth This Month1,015
LastMonth Last Month1,957
ThisYear This Year14,372
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย