เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
15340
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday74
ThisMonth This Month828
LastMonth Last Month1,425
ThisYear This Year9,332
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ