for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
69219
Online User Online1
Today Today67
Yesterday Yesterday60
ThisMonth This Month1,238
LastMonth Last Month2,380
ThisYear This Year19,199
LastYear Last Year26,412

 

 

 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555