for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
78578
Online User Online1
Today Today59
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month1,690
LastMonth Last Month2,736
ThisYear This Year1,690
LastYear Last Year26,868

 

 

 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555