for copy: 099-4-00051686-0

  

 

 

Statistics Statistics
53699
Online User Online2
Today Today35
Yesterday Yesterday224
ThisMonth This Month1,289
LastMonth Last Month2,390
ThisYear This Year3,679
LastYear Last Year26,412
 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555