for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
73467
Online User Online1
Today Today54
Yesterday Yesterday55
ThisMonth This Month1,378
LastMonth Last Month2,260
ThisYear This Year23,447
LastYear Last Year26,412

 

 

 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555