for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
64859
Online User Online2
Today Today34
Yesterday Yesterday33
ThisMonth This Month1,559
LastMonth Last Month2,188
ThisYear This Year14,839
LastYear Last Year26,412

 

 

 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555