for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
60602
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday50
ThisMonth This Month1,815
LastMonth Last Month2,082
ThisYear This Year10,582
LastYear Last Year26,412

 

 
 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552