for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
78591
Online User Online1
Today Today72
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month1,703
LastMonth Last Month2,736
ThisYear This Year1,703
LastYear Last Year26,868

 

 

 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552