for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
64446
Online User Online1
Today Today57
Yesterday Yesterday72
ThisMonth This Month1,146
LastMonth Last Month2,188
ThisYear This Year14,426
LastYear Last Year26,412

 

 

 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552