for copy: 099-4-00051686-0

  

 

 

Statistics Statistics
53716
Online User Online1
Today Today52
Yesterday Yesterday224
ThisMonth This Month1,306
LastMonth Last Month2,390
ThisYear This Year3,696
LastYear Last Year26,412
 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552