for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
69193
Online User Online2
Today Today41
Yesterday Yesterday60
ThisMonth This Month1,212
LastMonth Last Month2,380
ThisYear This Year19,173
LastYear Last Year26,412

 

 

 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552