for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
73486
Online User Online1
Today Today73
Yesterday Yesterday55
ThisMonth This Month1,397
LastMonth Last Month2,260
ThisYear This Year23,466
LastYear Last Year26,412

 

 

 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552