for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
54134
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday187
ThisMonth This Month1,724
LastMonth Last Month2,390
ThisYear This Year4,114
LastYear Last Year26,412

 

 
 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549