Statistics Statistics
208716
Online User Online2
Today Today8
Yesterday Yesterday70
ThisMonth This Month3,122
LastMonth Last Month3,799
ThisYear This Year3,122
LastYear Last Year46,710

 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment