Statistics Statistics
125807
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday158
ThisMonth This Month1,520
LastMonth Last Month4,354
ThisYear This Year13,462
LastYear Last Year35,457

 

 

 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment