for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
56310
Online User Online2
Today Today79
Yesterday Yesterday54
ThisMonth This Month1,778
LastMonth Last Month2,122
ThisYear This Year6,290
LastYear Last Year26,412

 

 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment