Statistics Statistics
145570
Online User Online1
Today Today52
Yesterday Yesterday61
ThisMonth This Month3,535
LastMonth Last Month3,747
ThisYear This Year33,225
LastYear Last Year35,457

 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment