for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
78697
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday36
ThisMonth This Month1,809
LastMonth Last Month2,736
ThisYear This Year1,809
LastYear Last Year26,868

 

 

 
 
 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment