for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
67336
Online User Online1
Today Today63
Yesterday Yesterday78
ThisMonth This Month1,735
LastMonth Last Month2,301
ThisYear This Year17,316
LastYear Last Year26,412

 

 

 
 
 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment