for copy: 099-4-00051686-0

  

 

 

Statistics Statistics
51684
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday129
ThisMonth This Month1,664
LastMonth Last Month2,205
ThisYear This Year1,664
LastYear Last Year26,412
 
 
 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment