Statistics Statistics
113621
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday66
ThisMonth This Month1,276
LastMonth Last Month2,643
ThisYear This Year1,276
LastYear Last Year35,457

 

 

 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment