Statistics Statistics
194092
Online User Online1
Today Today78
Yesterday Yesterday63
ThisMonth This Month78
LastMonth Last Month3,882
ThisYear This Year35,208
LastYear Last Year46,539

 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment