Statistics Statistics
106461
Online User Online1
Today Today61
Yesterday Yesterday118
ThisMonth This Month1,879
LastMonth Last Month2,990
ThisYear This Year29,573
LastYear Last Year26,868

 

 

 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment