Statistics Statistics
276820
Online User Online2
Today Today5
Yesterday Yesterday142
ThisMonth This Month3,455
LastMonth Last Month4,786
ThisYear This Year23,649
LastYear Last Year47,577

 

 

 

 

 

 
 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment