for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
63053
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday90
ThisMonth This Month1,941
LastMonth Last Month2,325
ThisYear This Year13,033
LastYear Last Year26,412

 

 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment