for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
74716
Online User Online1
Today Today38
Yesterday Yesterday47
ThisMonth This Month564
LastMonth Last Month2,063
ThisYear This Year24,696
LastYear Last Year26,412

 

 

 
 
 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment