for copy: 099-4-00051686-0

  

Statistics Statistics
70917
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month1,088
LastMonth Last Month1,848
ThisYear This Year20,897
LastYear Last Year26,412

 

 

 
 
 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment