Statistics Statistics
98881
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday118
ThisMonth This Month299
LastMonth Last Month3,612
ThisYear This Year21,993
LastYear Last Year26,868

 

 

 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment