ขั้นตอนการส่งบทความ
1. ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในระบบบริหารจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. เตรียมบทความฉบับเต็ม(Full paper) โดยจัดตามรูปแบบ Template paper ของงานประชุมฯ และ Save บทความฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ word. และ .pdf 
    ขยายระยะเวลารับบทความจนถึง  15 พฤษภาคม  2564 
3. การส่งบทความ ให้เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้        
    3.1 ผู้ส่งบทความ log in เข้าสู่ระบบ และกรอกรายละเอียดในการส่งบทความ ดูรายละเอียดตามคู่มือ
การส่งบทความสำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
    3.2 แนบแฟ้มข้อมูลต้นฉบับบทความที่จัดเตรียมตามรูปแบบแบบฟอร์มบทความ Template paper (ไม่เกิน 8 หน้า) 
         *บทความที่ส่งเกินระยะเวลาที่รับสมัคร คณะกรรมการจะไม่พิจรณาบทความของท่าน
 
ขั้นตอนการพิจารณาบทความ 
1. คณะกรรมการดำเนินการประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาบทความที่ส่งหลังจากวันที่กำหนด และจะไม่ส่งคืนเอกสารใดๆ
2. คณะกรรมการดำเนินการประชุมจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านอ่านและประเมินบทความ
3. หลังจากได้รับบทความคืน ทางคณะกรรมการดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ส่งบทความทราบทาง e-mail ซึ่งหากมีการแก้ไขให้เจ้าของบทความดำเนินการ แก้ไขและส่งคืนตามวัน เวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
4. หลังจากตรวจสอบการแก้ไขแล้ว ทางคณะกรรมการดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการให้ทราบ
5. ผู้ส่งบทความต้องดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนในการประชุม ตามวันเวลาที่กำหนด
6. ผู้เขียนจำนวนอย่างน้อย 1 ท่านของแต่ละบทความ ต้องลงทะเบียนและนำเสนอผลงานวิจัยตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนดไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติตามนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตีพิมพ์บทความวิจัยลงใน  Proceedings ของการประชุมนี้
7. การจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมจะพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น โดยจะได้เล่มเอกสารฯ ในวันจัดงานประชุม 
8. บทความฉบับเต็ม (Full Paper) จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์หลังจัดงานประชุมฯ ใน 1 เดือน 
9. ผู้ที่ไม่มานำเสนอบทความ คณะผู้ประสานงานต้องขออนุญาตยกเลิกบทความของท่าน โดยจะไม่ตีพิมพ์บทความของท่านลงในบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)
(ทั้งนี้ผู้นำเสนอบทความแบบภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอบทความของท่านโดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตรวจสอบในการมานำเสนอบทความของท่านในวันงานนำเสนอผลงาน)
 
เงื่อนไขการส่งผลงานวิจัย 
1. บทความที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. บทความที่ส่งเข้าร่วมเป็นบทความวิชาการ และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
   *รูปแบบตามที่กำหนดมีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)