สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3909 
Email: conference12@webmail.npru.ac.th  
Website : http://dept.npru.ac.th/conference12