แผนที่การเดินทางสู่สถานที่จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                            วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ศึกษาและศูนย์คอมพิวเตอร์